Bitcoin ERA Отказ от отговорност

Последна актуализация: 30 юни 2023 г.

Тълкуване и определения

Тълкуване

Думите, чиито начални букви са изписани с главна буква, имат значения, определени при следните условия. Следните определения имат същото значение, независимо дали са в единствено или в множествено число.

Определения

За целите на настоящото Отказ от отговорност:

  • Дружеството (наричано „Дружеството“, „Ние“, „Нас“ или „Нашето“ в тази Политика за бисквитките) се отнася до Bitcoins Era™ Ltd, 435 Orchard Road, Сингапур, 238877.
  • Вие означава Потребителят, физическото лице, което осъществява достъп до Услугата, или компанията, или друго юридическо лице, от името на което това лице осъществява достъп до Услугата или я използва, според случая.
  • Уебсайтът препраща към https://bitcoinera.cloud/
  • Услугата се отнася до Уебсайта.

Отказ от отговорност

Информацията, съдържаща се в Услугата, е само за обща информация.

Дружеството не поема отговорност за грешки или пропуски в съдържанието на Услугата.

В никакъв случай Дружеството не носи отговорност за каквито и да било специални, преки, косвени, последващи или случайни щети или каквито и да било щети, независимо дали става въпрос за действия по договор, небрежност или други деликти, произтичащи от или във връзка с използването на Услугата или съдържанието на Услугата. Дружеството си запазва правото да добавя, изтрива или променя съдържанието на Услугата по всяко време и без предварително уведомление.

Дружеството не гарантира, че Услугата не съдържа вируси или други вредни компоненти.

Отказ от отговорност за външни връзки

Услугата може да съдържа връзки към външни уебсайтове, които не са предоставени или поддържани от Дружеството, нито са свързани с него по някакъв начин.

Моля, имайте предвид, че Дружеството не гарантира точността, уместността, актуалността или пълнотата на информацията в тези външни уебсайтове.

Отказ от отговорност за грешки и пропуски

Информацията, предоставена от службата, е само за общи насоки по въпроси от интерес. Дори и Дружеството да вземе всички предпазни мерки, за да гарантира, че съдържанието на Услугата е актуално и точно, могат да възникнат грешки. Освен това, предвид променящия се характер на законите, правилата и наредбите, е възможно да има закъснения, пропуски или неточности в информацията, съдържаща се в Услугата.

Дружеството не носи отговорност за евентуални грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация.

Отказ от отговорност за справедливо използване

Дружеството може да използва материали, защитени с авторски права, които не винаги са изрично разрешени от собственика на авторските права. Дружеството предоставя тези материали за критики, коментари, новини, преподаване, научна дейност или изследвания.

Компанията смята, че това представлява „справедливо използване“ на всеки такъв материал, защитен с авторско право, както е предвидено в раздел 107 от Закона за авторското право на САЩ.

Ако желаете да използвате материали, защитени с авторско право, от Услугата за свои собствени цели, които надхвърлят справедливото използване, трябва да получите разрешение от собственика на авторското право.

Изразени мнения Отказ от отговорност

Услугата може да съдържа възгледи и мнения, които са на авторите и не отразяват непременно официалната политика или позиция на който и да е друг автор, агенция, организация, работодател или компания, включително на Дружеството.

Коментарите, публикувани от потребителите, са изцяло тяхна отговорност и те ще поемат пълната отговорност, отговорност и вина за всяка клевета или съдебен спор, който е резултат от нещо, написано в коментар, или е пряк резултат от нещо, написано в коментар. Дружеството не носи отговорност за коментари, публикувани от потребители, и си запазва правото да изтрие всеки коментар по каквато и да е причина.

Отказ от отговорност

Информацията в Услугата се предоставя с разбирането, че Дружеството не се занимава с предоставяне на правни, счетоводни, данъчни или други професионални съвети и услуги. Поради това той не трябва да се използва като заместител на консултацията с професионални счетоводни, данъчни, правни или други компетентни съветници.

В никакъв случай Дружеството или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да било специални, случайни, косвени или последващи щети, произтичащи от или във връзка с вашия достъп, използване или невъзможност за достъп или използване на Услугата.

Отказ от отговорност „Използвайте на свой риск“

Цялата информация в Услугата се предоставя „такава, каквато е“, без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от използването на тази информация, и без гаранция от какъвто и да е вид, изрична или подразбираща се, включително, но не само, гаранции за изпълнение, продаваемост и годност за определена цел.

Дружеството няма да носи отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията, предоставена от Услугата, или за каквито и да било последващи, специални или подобни щети, дори ако е било уведомено за възможността за такива щети.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВИСОКОРИСКОВИ ИНВЕСТИЦИИ

„Bitcoins Era“ („Bitcoins Era“) позволява на своите потребители (наричани по-долу „Потребител“ или „Потребители“) да търгуват с високоспекулативни инвестиции, които са свързани със значителен риск от загуба. Подобна търговия не е подходяща за всички инвеститори, така че потребителите трябва да се уверят, че напълно разбират рисковете, преди да започнат да търгуват. „Bitcoins Era“ не управлява и не предлага никакви правни, данъчни, счетоводни или инвестиционни съвети или препоръки относно пригодността, рентабилността, инвестиционната стратегия или други въпроси от този род.

Всички потребители и бъдещи потребители трябва внимателно да прочетат следното оповестяване на рисковете и предупрежденията, съдържащи се в този документ, преди да кандидатстват пред „Bitcoins Era“ за използване на нейния софтуер и преди да започнат да търгуват на различни финансови пазари, използвайки различни финансови инструменти. Въпреки това се отбелязва, че този документ не може да разкрие и не обяснява всички рискове и други важни аспекти, свързани със сделките с Форекс, CFD и криптовалути. Известието има за цел да обясни по справедлив и неподвеждащ начин естеството на рисковете, свързани със сделките с Forex, CFD и криптовалути.

ПОРАДИ ВИСОКОРИСКОВИЯ ХАРАКТЕР НА ТЪРГОВИЯТА, „BITCOINS ERA“ ИЗРИЧНО НЕ ДАВА НИКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЩЕ РЕАЛИЗИРАТ ПЕЧАЛБА ИЛИ ЧЕ НЯМА ДА ЗАГУБЯТ ВСИЧКИ ИЛИ ЧАСТ ОТ ДЕПОЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СРЕДСТВА.
Търговията с Форекс, договори за разлика и криптовалути е МНОГО СПЕКУЛАТИВНА И ВИСОКО РИСКОВА и не е подходяща за всички членове на широката общественост, а само за онези инвеститори, които:

(а) разбират и желаят да поемат свързаните с това икономически, правни и други рискове.

(б) вземат предвид личното си финансово положение, финансовите си ресурси, начина си на живот и задълженията си са в състояние да поемат загубата на цялата си инвестиция.

(в) да имат познания за търговията с Форекс, договори за разлика и криптовалути, както и за базовите активи и пазари.

„Bitcoins Era“ няма да предоставя на Потребителите никакви съвети, свързани с Форекс, CFD и криптовалути, базовите активи и пазари, нито ще прави инвестиционни препоръки от какъвто и да е вид. Така че, ако потребителят не разбира свързаните с това рискове, той трябва да потърси съвет и консултация от независим финансов съветник. Ако потребителят все още не разбира рисковете, свързани с търговията с Форекс, договори за разлика и криптовалути, той изобщо не трябва да търгува.

Форекс, CFD и криптовалутите са деривативни финансови инструменти, които получават стойността си от цените на базовите активи/пазари, за които се отнасят (например: валути, капиталови индекси, акции, метали, индекси, фючърси, форуърди и т.н.). Затова е важно Потребителят да разбира рисковете, свързани с търговията със съответния базов актив/пазар, тъй като колебанията в цената на базовия актив/пазар ще се отразят на рентабилността на неговата търговия.

Някои от тези рискове включват

Волатилност – Движенията в цените на базовите активи/пазари могат да бъдат волатилни и непредсказуеми. Това ще има пряко въздействие върху печалбите и загубите на Потребителя. Разбирането на волатилността на базовия пазар ще помогне на потребителите да се ориентират как да търгуват и колко са готови да загубят.

Пазарни колебания – колебанието е внезапна промяна в цената на базовия актив от едно ниво на друго. Различни фактори могат да доведат до разминаване (например икономически събития или пазарни съобщения), като разминаването може да възникне както при отворен, така и при затворен основен пазар. Когато тези фактори се появят, докато базовият пазар е затворен, цената на базовия пазар при повторното му отваряне (и следователно нашата изведена цена) може да се различава значително от цената на затваряне, без възможност да затворите сделката си между тях. „Разминаването“ може да доведе до значителна загуба (или печалба).

Пазарна ликвидност – Цените на Forex, CFD и криптовалутите ще се влияят, наред с други неща, от променящите се отношения на търсене и предлагане, правителствени, селскостопански, търговски и търговски програми и политики, национални и международни политически и икономически събития и преобладаващите психологически характеристики на съответния пазар, а някои от базовите активи на Forex, CFD и криптовалутите може да не станат незабавно ликвидни в резултат на намалено търсене на базовия актив. Пазарните условия могат да се променят значително за много кратък период от време и следователно при определени пазарни условия може да се окаже невъзможно поръчката на потребителя да бъде изпълнена, което води до загуби.

Разбираемо е, че когато става въпрос за търговия с валути, може да има ситуации, движения и/или условия, възникващи през уикенда, в началото на седмицата или в рамките на деня след публикуването на важни макроикономически данни, икономически или политически новини, които карат валутните пазари да отворят с ценови нива, които могат значително да се различават от предишните цени.

* ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВИСОКОРИСКОВИ ИНВЕСТИЦИИ *

Търговията с Форекс, CFD и криптовалути е свързана с риск от загуба на инвестицията. Настоящото предупреждение за риск не може да разкрие и не разкрива всички рискове и други съществени аспекти на търговията с опции и деривати. Не трябва да спекулирате с капитал, който не можете да си позволите да загубите. Препоръчваме ви да се запознаете с Общите условия и Политиката за поверителност на нашия Уебсайт, преди да започнете да използвате нашата услуга.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно този отказ от отговорност, можете да се свържете с Нас:

  • По имейл: info[at]bitcoinera.cloud
  • Като посетите тази страница на нашия уебсайт: https: //bitcoinera.cloud/contact
  • По телефонен номер: +65 6701 8000